. පාකිස්තානයට කඩුලු 3 ක ජයක් | කෙළිමඬල
2018 අපේ‍්‍රල් මස 25 වැනි බදාදා
පාකිස්තානයට කඩුලු 3 ක ජයක්
2017-06-12 22:45:07 | .

පාකිස්තානයට කඩුලු 3 ක ජයක්...

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 44.5 කදී 237/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 61, මොහොමඩ් අමීර් 28, ලසිත් මාලිංග 9.5-2-52-1)

 

                    

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 45 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 44 කදී 226/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 52, මොහොමඩ් අමීර් 27, අසේල ගුණරත්න 5-0-19-0)

 

                    

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් සූදානම්. 44 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 43 කදී 220/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 51, මොහොමඩ් අමීර් 22, ධනංජය ද සිල්වා 1-0-03-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් සූදානම්. 43 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ධනංජය ද සිල්වා පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 42 කදී 217/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 50, මොහොමඩ් අමීර් 20, සුරංග ලක්මාල් 10-0-48-1)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් සූදානම්. 42 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 41 කදී 206/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 41, මොහොමඩ් අමීර් 18, ලසිත් මාලිංග 9-2-41-1)

 

                   

 

ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවක් හමුවේ ලකුණු 40 ක් ලබා සිටියදී සෆ්රාස් අහමඩ් ලබාදුන් උඩපන්දුවක් අතිරේක ක්‍රීඩක සීක්කුගේ ප්‍රසන්න අතින් ගිළිහෙයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 41 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 40 කදී 198/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 40, මොහොමඩ් අමීර් 15, සුරංග ලක්මාල් 9-0-37-1)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් සූදානම්. 40 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 39 කදී 196/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 39, මොහොමඩ් අමීර් 14, ලසිත් මාලිංග 8-2-37-1)

 

                   

 

ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවක් හමුවේ ලකුණු 38 ක් ලබා සිටියදී සෆ්රාස් අහමඩ් ලබාදුන් පහසු උඩපන්දුවක් තිසර පෙරේරා අතින් ගිළිහෙයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 39 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 38 කදී 193/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 38, මොහොමඩ් අමීර් 13, සුරංග ලක්මාල් 8-0-35-1)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 38 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 37 කදී 188/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 33, මොහොමඩ් අමීර් 13, නුවන් ප්‍රදීප් 10-0-60-3)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් සූදානම්. 37 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 36 කදී 184/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 32, මොහොමඩ් අමීර් 10, තිසර පෙරේරා 8-0-43-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 36 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 35 කදී 175/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 29, මොහොමඩ් අමීර් 05, අසේල ගුණරත්න 4-0-13-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් සූදානම්. 35 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 34 කදී 173/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 28, මොහොමඩ් අමීර් 04, නුවන් ප්‍රදීප් 9-0-56-3)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 34 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 33 කදී 168/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 26, මොහොමඩ් අමීර් 01, අසේල ගුණරත්න 3-0-11-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 33 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 32 කදී 167/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 26, මොහොමඩ් අමීර් 01, තිසර පෙරේරා 7-0-34-1)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 32 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා පැමිණෙයි.

 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 31 කදී 164/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 23, මොහොමඩ් අමීර් 01, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 1-0-02-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් සූදානම්. 31 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 30 කදී 162/7 (සෆ්රාස් අහමඩ් 22, මොහොමඩ් අමීර් 00, තිසර පෙරේරා 6-0-31-1)

 

                  

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා මොහොමඩ් අමීර්.

 

ලකුණු 12 ක් ලබා සිටි ෆාහීම් අෂ්රෆ් දුවද්දී දවාගැනීමකට හසුකරගැනීමට තිසර පෙරේරා සමත් වෙයි. (හතරේ පහර 1 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 30 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 29 කදී 158/6 (සෆ්රාස් අහමඩ් 21, ෆාහීම් අෂ්රෆ් 12, අසේල ගුණරත්න 2-0-10-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 29 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 28 කදී 157/6 (සෆ්රාස් අහමඩ් 20, ෆාහීම් අෂ්රෆ් 12, නුවන් ප්‍රදීප් 8-0-51-3)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆාහීම් අෂ්රෆ් සූදානම්. 28 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 27 කදී 145/6 (සෆ්රාස් අහමඩ් 17, ෆාහීම් අෂ්රෆ් 07, ලසිත් මාලිංග 7-2-33-1)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 27 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 26 කදී 137/6 (සෆ්රාස් අහමඩ් 16, ෆාහීම් අෂ්රෆ් 00, නුවන් ප්‍රදීප් 7-0-43-3)

 

                  

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා ෆාහීම් අෂ්රෆ්.

 

නුවන් ප්‍රදීප්ගේ පන්දුවක් හමුවේ නිරෝෂන් දික්වැල්ල අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ඉම්ඩාඩ් වසීම් ලකුණු 4 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 1 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 26 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 25 කදී 132/5 (සෆ්රාස් අහමඩ් 15, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 00, ලසිත් මාලිංග 6-2-26-1)

 

                 

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා ඉම්ඩාඩ් වසීම්.

 

ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවක් හමුවේ නිරෝෂන් දික්වැල්ල අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ෂොයිබ් මලික් ලකුණු 11 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 1 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 25 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 24 කදී 128/4 (ෂොයිබ් මලික් 10, සෆ්රාස් අහමඩ් 13, සුරංග ලක්මාල් 7-0-30-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෂොයිබ් මලික් සූදානම්. 24 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 23 කදී 124/4 (ෂොයිබ් මලික් 09, සෆ්රාස් අහමඩ් 10, ලසිත් මාලිංග 5-2-22-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 23 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 22 කදී 124/4 (ෂොයිබ් මලික් 09, සෆ්රාස් අහමඩ් 10, සුරංග ලක්මාල් 6-0-26-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 22 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 21 කදී 119/4 (ෂොයිබ් මලික් 07, සෆ්රාස් අහමඩ් 07, ලසිත් මාලිංග 4-1-22-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෆ්රාස් අහමඩ් සූදානම්. 21 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 20 කදී 111/4 (ෂොයිබ් මලික් 06, සෆ්රාස් අහමඩ් 01, සුරංග ලක්මාල් 5-0-21-1)

 

                 

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා සෆ්රාස් අහමඩ්.

 

සුරංග ලක්මාල්ගේ පන්දුවක් හමුවේ කුසල් මෙන්ඩිස් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් අසාර් අලී  ලකුණු 34 කට දැවි යයි. (හයේ පහර 1 යි, හතරේ පහර 2 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 19 කදී 110/3 (අසාර් අලී 34, ෂොයිබ් මලික් 06, තිසර පෙරේරා 5-0-27-1)

 

                    

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 19 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 18 කදී 106/3 (අසාර් අලී 32, ෂොයිබ් මලික් 05, නුවන් ප්‍රදීප් 6-0-38-2)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 17 කදී 99/3 (අසාර් අලී 26, ෂොයිබ් මලික් 04, තිසර පෙරේරා 4-0-23-1)

 

                   

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා ෂොයිබ් මලික්.

 

තිසර පෙරේරාගේ පන්දුවක් හමුවේ නුවන් ප්‍රදීප් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් මොහොමඩ් හෆීස්  ලකුණකට දැවි යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 16 කදී 94/2 (අසාර් අලී 25, මොහොමඩ් හෆීස් 01, නුවන් ප්‍රදීප් 5-0-31-2)

 

                   

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා මොහොමඩ් හෆීස්.

 

නුවන් ප්‍රදීප්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ධනංජය ද සිල්වා අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් බාබර් අසාම් ලකුණු 10 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 1 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 15 කදී 90/1 (අසාර් අලී 23, බාබර් අසාම් 10, තිසර පෙරේරා 3-0-18-0)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 14 කදී 87/1 (අසාර් අලී 21, බාබර් අසාම් 09, නුවන් ප්‍රදීප් 4-0-27-1)

 

                    

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 13 කදී 80/1 (අසාර් අලී 19, බාබර් අසාම් 04, තිසර පෙරේරා 2-0-15-0)

 

                    

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. 13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 12 කදී 78/1 (අසාර් අලී 18, බාබර් අසාම් 04, නුවන් ප්‍රදීප් 3-0-20-1)

 

                   

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා බාබර් අසාම්.

 

නුවන් ප්‍රදීප්ගේ පන්දුවක් හමුවේ අසේල ගුණරත්න අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ෆකාර් සමාන් ලකුණු 50 කට දැවි යයි. (හයේ පහර 1 යි, හතරේ පහර 8 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆකාර් සමාන් සූදානම්. 12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 11 කදී 74/0 (අසාර් අලී 18, ෆකාර් සමාන් 50, අසේල ගුණරත්න 1-0-09-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆකාර් සමාන් සූදානම්. 11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 10 කදී 65/0 (අසාර් අලී 16, ෆකාර් සමාන් 43, සුරංග ලක්මාල් 4-0-20-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆකාර් සමාන් සූදානම්. 10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 9 කදී 57/0 (අසාර් අලී 16, ෆකාර් සමාන් 36, නුවන් ප්‍රදීප් 2-0-16-0)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆකාර් සමාන් සූදානම්. නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 8 කදී 44/0 (අසාර් අලී 16, ෆකාර් සමාන් 24, තිසර පෙරේරා 1-0-13-0)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක තිසර පෙරේරා පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 7 කදී 31/0 (අසාර් අලී 09, ෆකාර් සමාන් 19, නුවන් ප්‍රදීප් 1-0-04-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක නුවන් ප්‍රදීප් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 6 කදී 27/0 (අසාර් අලී 07, ෆකාර් සමාන් 18, සුරංග ලක්මාල් 3-0-12-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆකාර් සමාන් සූදානම්. හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 5 කදී 21/0 (අසාර් අලී 02, ෆකාර් සමාන් 18, ලසිත් මාලිංග 3-1-14-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 4 කදී 19/0 (අසාර් අලී 01, ෆකාර් සමාන් 17, සුරංග ලක්මාල් 2-0-07-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. සිවුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 3 කදී 14/0 (අසාර් අලී 00, ෆකාර් සමාන් 13, ලසිත් මාලිංග 2-1-12-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆකාර් සමාන් සූදානම්. තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 2 කදී 2/0 (අසාර් අලී 00, ෆකාර් සමාන් 01, සුරංග ලක්මාල් 1-0-02-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ෆකාර් සමාන් සූදානම්. දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. 

 

 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 1 කදී 0/0 (අසාර් අලී 00, ෆකාර් සමාන් 00, ලසිත් මාලිංග 1-1-00-0)

 

                 

 

ලකුණු ලබාගැනීමට පෙර ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවක් හමුවේ අසාර් අලී ලබාදුන් උඩ පන්දුවක් ධනුෂ්ක ගුණතිලක අතින් ගිළිහෙයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසාර් අලී සූදානම්. පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

පාකිස්තාන ඉනිම ඇරඹීම සඳහා අසාර් අලී සහ ෆකාර් සමාන් පිටියට පිවිසෙති.

 

...............................................................................................................................

 

පාකිස්තානයට ලකුණු 237 ක ඉලක්යක්...

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 49.2 කදී 236/10 (ලසිත් මාලිංග 09, ෆාහිම් අෂ්රෆ් 6.2-0-37-2) 

 

    

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ලසිත් මාලිංග සූදානම්. 50 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෆාහිම් අෂ්රෆ්  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 49 කදී 235/9 (ලසිත් මාලිංග 08, නුවන් ප්‍රදීප් 01, හසන් අලී 10-0-43-3)

 

                      

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා නුවන් ප්‍රදීප්.

 

අහසන් අලීගේ පන්දුවක් හමුවේ ෆඛාර් සමාන් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් අසේල ගුණරත්න ලකුණු 27 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 1 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. 49 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 48 කදී 232/8 (අසේල ගුණරත්න 27, ලසිත් මාලිංග 06, මොහොමඩ් අමීර් 10-0-53-2)

 

                       

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. 48 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 47 කදී 226/8 (අසේල ගුණරත්න 23, ලසිත් මාලිංග 05, හසන් අලී 9-0-40-2)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ලසිත් මාලිංග සූදානම්. 47 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 46 කදී 218/8 (අසේල ගුණරත්න 17, ලසිත් මාලිංග 03, ජුනේඩ් ඛාන් 10-3-40-3)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ලසිත් මාලිංග සූදානම්. 46 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජුනේඩ් ඛාන්  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 45 කදී 214/8 (අසේල ගුණරත්න 16, ලසිත් මාලිංග 01, හසන් අලී 8-0-32-2)

 

                     

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා ලසිත් මාලිංග.

 

හසන් අලීගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් සුරංග ලක්මාල් ලකුණු 26 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 3 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් සූදානම්. 45 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 44 කදී 210/7 (අසේල ගුණරත්න 15, සුරංග ලක්මාල් 25, මොහොමඩ් අමීර් 9-0-47-2)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. 44 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 43 කදී 200/7 (අසේල ගුණරත්න 12, සුරංග ලක්මාල් 18, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 8-1-33-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. 43 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඉම්ඩාඩ් වසීම්  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 42 කදී 197/7 (අසේල ගුණරත්න 11, සුරංග ලක්මාල් 16, හසන් අලී 7-0-28-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් සූදානම්. 42 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 41 කදී 187/7 (අසේල ගුණරත්න 10, සුරංග ලක්මාල් 08, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 7-1-30-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. 41 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඉම්ඩාඩ් වසීම්  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 40 කදී 185/7 (අසේල ගුණරත්න 09, සුරංග ලක්මාල් 07, හසන් අලී 6-0-19-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. 40 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 39 කදී 184/7 (අසේල ගුණරත්න 08, සුරංග ලක්මාල් 07, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 6-1-28-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් සූදානම්. 39 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඉම්ඩාඩ් වසීම්  පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 38 කදී 184/7 (අසේල ගුණරත්න 08, සුරංග ලක්මාල් 07, හසන් අලී 5-0-18-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් සූදානම්. 38 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 37 කදී 179/7 (අසේල ගුණරත්න 05, සුරංග ලක්මාල් 05, ජුනේඩ් ඛාන් 9-3-36-3)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් සූදානම්. 37 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 36 කදී 174/7 (අසේල ගුණරත්න 04, තිසර පෙරේරා 01, මොහොමඩ් අමීර් 8-0-37-2) 

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. 36 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 35 කදී 167/7 (අසේල ගුණරත්න 03, සුරංග ලක්මාල් 00, ජුනේඩ් ඛාන් 8-3-31-3)

 

                 

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා සුරංග ලක්මාල්.

 

ජුනේඩ් ඛාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ බාබර් අසාම් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් තිසර පෙරේරා ලකුණකට දැවි යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා තිසර පෙරේරා සූදානම්. 35 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 34 කදී 165/6 (අසේල ගුණරත්න 02, තිසර පෙරේරා 00, මොහොමඩ් අමීර් 7-0-30-2)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා තිසර පෙරේරා.

 

මොහොමඩ් අමීර්ගේ පන්දුවක් හමුවේ සෆ්රාස් අහමඩ් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් නිරෝෂන් දික්වැල්ල ලකුණු 73 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 4 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 34 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 33 කදී 162/5 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 73, අසේල ගුණරත්න 00, ජුනේඩ් ඛාන් 7-3-29-2)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා අසේල ගුණරත්න.

 

ජුනේඩ් ඛාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ සෆ්රාස් අහමඩ් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ධනංජය ද සිල්වා ලකුණකට දැවි යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්. 33 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 32 කදී 162/4 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 73, ධනංජය ද සිල්වා 01, මොහොමඩ් අමීර් 6-0-28-1)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා ධනංජය ද සිල්වා.

 

මොහොමඩ් අමීර්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 39 කට දැවි යයි. (හයේ පහර 1 යි, හතරේ පහර 2 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්. 32 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 31 කදී 161/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 73, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 39, ජුනේඩ් ඛාන් 6-2-29-1)

 

                

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්. 31 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජුනේඩ් ඛාන් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 30 කදී 160/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 73, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 38, මොහොමඩ් අමීර් 5-0-27-0)

 

                

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්. 30 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 29 කදී 151/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 73, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 30, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 5-0-28-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 29 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඉම්ඩාඩ් වසීම් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 28 කදී 143/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 67, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 28, මොහොමඩ් හෆීස් 5-0-24-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 28 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් හෆීස් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 27 කදී 138/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 63, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 27, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 4-0-20-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්. 27 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඉම්ඩාඩ් වසීම් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 26 කදී 136/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 62, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 26, මොහොමඩ් හෆීස් 4-0-19-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්. 26 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් හෆීස් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 25 කදී 127/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 62, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 18, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 3-0-18-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්. 25 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඉම්ඩාඩ් වසීම් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 24 කදී 122/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 61, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 14, මොහොමඩ් හෆීස් 3-0-11-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 24 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් හෆීස් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 23 කදී 118/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 58, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 13, ෆාහීම් අෂ්රාෆ් 6-0-36-1)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 23 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෆාහීම් අෂ්රාෆ් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 22 කදී 106/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 53, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 07, මොහොමඩ් හෆීස් 2-0-07-0)

 

                      

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 22 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් හෆීස් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 21 කදී 102/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 51, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 07, ෆාහීම් අෂ්රාෆ් 5-0-24-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සූදානම්. 21 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෆාහීම් අෂ්රාෆ් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 20 කදී 100/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 50, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 06, මොහොමඩ් හෆීස් 1-0-04-0)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක මොහොමඩ් හෆීස් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 19 කදී 96/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 49, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 03, හසන් අලී 4-0-13-1)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 19 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 18 කදී 93/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 47, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 02, ෆාහීම් අෂ්රාෆ් 4-0-22-1)

 

                    

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෆාහීම් අෂ්රාෆ් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 17 කදී 86/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 43, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 01, හසන් අලී 3-0-10-1)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 16 කදී 85/3 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 42, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 01, ෆාහීම් අෂ්රාෆ් 3-0-15-1)

 

                  

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්.

 

ෆාහීම් අෂ්රාෆ්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු නොළබා දැවි යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා දිනේෂ් චන්දිමාල් සූදානම්. 16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෆාහීම් අෂ්රාෆ් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 15 කදී 83/2 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 41, දිනේෂ් චන්දිමාල් 00, හසන් අලී 2-0-09-1)

 

                  

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා දිනේෂ් චන්දිමාල්.

 

හසන් අලීගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 27 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 4 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 14 කදී 81/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 40, කුසල් මෙන්ඩිස් 27, ෆාහීම් අෂ්රාෆ් 2-0-13-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෆාහීම් අෂ්රාෆ් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 13 කදී 74/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 36, කුසල් මෙන්ඩිස් 24, හසන් අලී 1-0-08-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්. 13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රිඩක හසන් අලී පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 12 කදී 66/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 34, කුසල් මෙන්ඩිස් 18, ෆාහීම් අෂ්රාෆ් 1-0-06-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. 12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රිඩක ෆාහීම් අෂ්රාෆ් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 11 කදී 60/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 28, කුසල් මෙන්ඩිස් 18, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 2-0-13-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්. 11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඉම්ඩාඩ් වසීම් පැමිණෙයි.

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 10 කදී 50/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 19, කුසල් මෙන්ඩිස් 17, ජුනේඩ් ඛාන් 5-2-28-1)

 

                   

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්. 10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජුනේඩ් ඛාන් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 9 කදී 40/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 19, කුසල් මෙන්ඩිස් 08, ඉම්ඩාඩ් වසීම් 1-0-03-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්. නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ඉම්ඩාඩ් වසීම් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 8 කදී 37/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 18, කුසල් මෙන්ඩිස් 06, ජුනේඩ් ඛාන් 4-2-18-1)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්. අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජුනේඩ් ඛාන් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 7 කදී 32/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 18, කුසල් මෙන්ඩිස් 01, මොහොමඩ් අමීර් 4-0-19-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 6 කදී 26/1 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 13, කුසල් මෙන්ඩිස් 00, ජුනේඩ් ඛාන් 3-2-13-1)

 

                  

 

පිටියට පිවිසි නව පිතිකරුවා කුසල් මෙන්ඩිස්.

 

ජුනේඩ් ඛාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ෂොයිබ් මලික් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලකුණු 13 කට දැවි යයි. (හතරේ පහර 2 යි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්. හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජුනේඩ් ඛාන් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 5 කදී 26/0 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 13, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 13, මොහොමඩ් අමීර් 3-0-13-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්. පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 4 කදී 25/0 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 13, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 12, ජුනේඩ් ඛාන් 2-1-13-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්. සිවුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජුනේඩ් ඛාන් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 3 කදී 12/0 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 09, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 03, මොහොමඩ් අමීර් 2-0-12-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 2 කදී 4/0 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 04, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 00, ජුනේඩ් ඛාන් 1-1-00-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්. දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ජුනේඩ් ඛාන් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ඕවර 1 කදී 4/0 (නිරෝෂන් දික්වැල්ල 04, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 00, මොහොමඩ් අමීර් 1-0-04-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්. පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක මොහොමඩ් අමීර් පැමිණෙයි. 

 

...............................................................................................................................

 

ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ඇරඹීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිටියට පිවිසෙති.

 

...............................................................................................................................

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම -

ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් (නායක), නිරෝෂන් දික්වැල්ල, දනුෂ්ක ගුණතිලක, කුසල් මෙන්ඩිස්, දිනේෂ් චන්දිමාල්, ධනංජය ද සිල්වා, අසේල ගුණරත්න, තිසර පෙරේරා, සුරංග ලක්මාල්, ලසිත් මාලිංග සහ  නුවන් ප්‍රදීප්

 

...............................................................................................................................

 

 

පාකිස්තාන කණ්ඩායම -

 

සෆ්රාස් අහමඩ් (නායක), අසාර් අලී, ෆකාර් සමාන්, බාබර් අසාම්, මොහොමඩ් හෆීස්, ෂොයිබ් මලික්, ඉම්ඩාඩ් වසීම්, ෆහීම් අෂ්රාෆ්, මොහොමඩ් අමීර්, හසන් අලී සහ ජුනේඩ් ඛාන්

 

...............................................................................................................................

 

කාසියේ වාසිය දිනූ පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ නායක සෆ්රාස් අහමඩ් පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට අාරාධනා කර සිටියේය.

 

...............................................................................................................................

 

ශූරයන්ගේ කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 'බී' කාණ්ඩය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය  අතර එංගලන්තයේ කාඩිෆ්හිදී අද (12 වැනිදා) පැවැත්වෙන තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්.

ඔබේ ප්‍රතිචාර

නම :
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :
ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :
ගේල්ගේ ශතකය පංජාබ් පිලට ජය ගෙනෙයි...
2018-04-19 20:30:02
ක්‍රිස් ගේල්ගේ (නොදැවී 104) විශිෂ්ට පිතිහරඹය හමුවේ අයි.පී.එල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 16 වැනි තරගය ලෙස කිංග්ස් XI පන්ජාබ් කණ්ඩායම සහ සන...
කොල්කටා පිලට කඩුලු 7 ක ජයක්...
2018-04-18 20:08:08
අයි.පී.එල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 15 වැනි තරගය ලෙස රාජස්ථාන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම සහ කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායම අතර ජායීපූර්හිදී අද (18 වැන...
තිසර පෙරේරා ලෝක කණ්ඩායමට...
2018-04-20 17:54:03
බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම හා ලෝක විස්සයි-20 කණ්ඩායම අතර මැයි 31 වැනිදා ලෝඞ්ස්හීදී පැවැත්වීමට නියමිත විස්සයි-20 තරගය සදහා ක්‍රීඩා කිර...
රාජස්ථාන් පිල කඩුලු 3 කින් ජය ගනියි...
2018-04-22 22:13:33
ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ (2018) 21 වැනි තරගය ලෙස රාජස්ථාන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායම අතර ජායිපූර්හිදී අද ...