• අප්‍රේල් 24
  2017-03-19 12:45:03
  ක්‍රිකට්
  අප්‍රේල් 24 ක්‍රිකට් ‍28 වැනි අයි.පී.එල් තරගය මුම්බායි ඉන්ද
  -0
  -10
 • අප්‍රේල් 25
  2017-03-19 13:00:34
  ක්‍රිකට්
  අප්‍රේල් 25 ක්‍රිකට් 29 වැනි අයි.පී.එල් තරගය සන්රයිසස් හයිද්&zw
  -0
  -8
 • අප්‍රේල් 26
  2017-03-19 13:15:04
  ක්‍රිකට්
  අප්‍රේල් 26 ක්‍රිකට් 30 වැනි අයි.පී.එල් තරගය  රයිසින් පූනේ
  -0
  -10
 • අප්‍රේල් 27
  2017-03-19 13:30:12
  ක්‍රිකට්
  අප්‍රේල් 27 ක්‍රිකට් 31 වැනි අයි.පී.එල් තරගය රෝයල් චැලෙන්ජර්ස්
  -0
  -6
 • අප්‍රේල් 28
  2017-03-19 13:45:36
  ක්‍රිකට්
  අප්‍රේල් 28 ක්‍රිකට් 32 වැනි අයි.පී.එල් තරගය කොල්කටා නයිට් රයි
  -0
  -5
 • අප්‍රේල් 29
  2017-03-19 14:00:59
  ක්‍රිකට් / තුරඟ තරග
  අප්‍රේල් 29 ක්‍රිකට් 34 වැනි අයි.පී.එල් තරගය රයිසිං පූනේ සුපර්ජ
  -0
  -5
 • අප්‍රේල් 30
  2017-03-19 14:15:08
  ක්‍රිකට්
  අප්‍රේල් 30 ක්‍රිකට් 36 වැනි අයි.පී.එල් තරගය කිංග්ස් පංජාබ් සහ
  -0
  -4
 • මැයි 01
  2017-03-19 15:00:41
  ක්‍රිකට්
  මැයි 01 ක්‍රිකට් 38 වැනි අයි.පී.එල් තරගය මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ රෝය
  -0
  -3