• අගෝස්තු 18
  2017-04-24 12:50:43
  ක්‍රිකට්
  අගෝස්තු 18 ක්‍රිකට් එංගලන්තය සහ බ.ඉ.කොදෙව් අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය බර්මිංහැම්හිද
  -0
  -10
 • අගෝස්තු 19
  2017-06-04 08:00:45
  මලල ක්‍රීඩා/ක්‍රිකට්
  අගෝස්තු 19 ක්‍රිකට් එංගලන්තය සහ බ.ඉ.කොදෙව් අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය බර්මිංහැම්හි
  -0
  -13
 • අගෝස්තු 20
  2017-06-04 08:30:53
  මලල ක්‍රීඩා/ක්‍රිකට්
  අගෝස්තු 20 ක්‍රිකට්   ශ්‍රී ලංකාව හා  ඉන්දියාව අතර  
  -0
  -20
 • අගෝස්තු 21
  2017-06-04 09:00:07
  මලල ක්‍රීඩා
  අගෝස්තු 21 ක්‍රිකට් එංගලන්තය සහ බ.ඉ.කොදෙව් අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය බර්මිංහැම්හි
  -0
  -11
 • අගෝස්තු 22
  2017-06-04 09:30:57
  මලල ක්‍රීඩා / වොලිබෝල්
  අගෝස්තු 22   මලල ක්‍රීඩා 29 වැනි ලෝක විශ්ව විද්‍යාල ක්‍ර
  -0
  -8
 • අගෝස්තු 23
  2017-06-04 10:00:35
  මලල ක්‍රීඩා / වොලිබෝල් / පිහිනුම්
  අගෝස්තු 23   මලල ක්‍රීඩා 29 වැනි ලෝක විශ්ව විද්‍යාල ක්‍ර
  -0
  -5
 • අගෝස්තු 24
  2017-06-04 10:30:26
  මලල ක්‍රීඩා / වොලිබෝල් / පිහිනුම්/ක්‍රිකට්
  අගෝස්තු 24 ක්‍රිකට්  ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර දෙවැනි එක්දින තරගය
  -0
  -4
 • අගෝස්තු 25
  2017-06-04 11:00:23
  මලල ක්‍රීඩා / වොලිබෝල් / පිහිනුම්/ක්‍රිකට්
  අගෝස්තු 25 ක්‍රිකට් එංගලන්තය හා බ.ඉ.කොදෙව් අතර දෙවන ටෙස්ට් තරගය  ලීඩ්ස්හ
  -0
  -2